เมื่อ​วันที่​ ๑๔ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ ๑​ ตรวจ​เยี่ยม​โรงเรียน​วัด​ขุน​ไทย​ธารา​ราม​ เพื่อ​สร้าง​ขวัญ​กำ​ลัง​ใจ​ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ ครู​และ​นักเรียน​ พร้อม​ทั้งนิเทศการเรียน​การ​สอน​แก่ครู ​นักเรียน​ และให้คำแนะนำการปฏิบัติ​หน้าที่​ราชการ​แก่ผู้​บริหาร​สถานศึกษา​ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย​กับ​นักเรียน โดยมี​ นางสาว​ปรียา พลายพงษา ผู้อำนวย​การ​โรงเรียน​วัด​ขุน​ไทย​ธารา​ราม​ และคณะ​ครู​ให้การ​ต้อนรับ