วันที่​ ๑๕ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต ​๑​ มอบหมาย​ให้​นางสาว​นวมลลิ์ วงษ์​สนิท​ ผู้อ​ำ​น​วย​การ​กลุ่ม​อำนวย​การ​ ร่วมพิธี​รับมอบเมล็ด​พัน​ธุ์พระราชทาน​ สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพ​รัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี จาก​ศูนย์​พัฒนา​พันธุ์​พืชจักร​พันธุ์​ เพ็ญ​ศิริ​ มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ เพื่อ​แจกจ่าย​แก่สถานศึกษา​และเกษตรกร​ในพื้นที่จังหวัด​กาญจนบุรี เพื่อ​เป็น​อาหาร​กลางวัน​แก่​เด็ก​นักเรียน​ และ​เก็บ​คัดเลือก​เมล็ด​พันธุ์​ที่ดีนำไป​สู่​การขยายผลการอนุรักษ์​พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ และ​มีโรงเรียน​ในสังกัด​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ ๑​ จำนวน ๙ โรงเรียน​ โดยมี​ พันเอกบรรเจิด​ จันทร์​ส่งเสริม​ รอง ผอ.รมน.จังหวัด​กาญจนบุรี​ ณ อาคารศูนย์​ท่องเที่ยว​เชิง​เกษตร​จังหวัดกาญจนบุรี​ ตำบลปาก​แพรก​ อ​ำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี