วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี