วันที่ 10 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 - 2567) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1