วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โครงการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ขอขอบคุณท่านผอ.นิทัศน์ เชียงทอง และคณะครูทุกท่านที่สนับสนุน ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยได้อย่างดียิ่ง