วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2563​ นาง​เ​สาว​ณี​ กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รักษา​ราชการ​แทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​เปิด​การประชุม​สามัญ​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​ เพื่อ​ส่งเสริม​ความรู้​ ความเข้าใจ​ บทบาท​ และ​นโยบาย​ ความ​เคลื่อนไหว​ทางการศึกษา​แก่​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ให้​สามารถ​ปฏิบัติงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพเพื่อ​อบรม​ให้​ความ​รู้​ความ​เข้า​อก​เข้าใจ​การ​ดำเนิน​งาน​ของ​เครือ​ข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​แก่​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษาเพื่อ​อบรม​ให้ความรู้​ใน​ด้านคุณธรรม​และ​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาในการ​จัด​อบรม​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ของ​โรงเรียน​ในเครือ​ข่าย​ มีจำนวน​ 7 โรงเรียนโรงเรียน​วัด​หนอง​เสือ​ โรงเรียน​วัด​โพธิ์​ศรี​สุขา​ราม​ โรงเรียน​วัด​วัง​ศาลา​ โรงเรียน​บ้าน​หนอง​สะแก​ โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ตา​บง​ โรงเรียน​บ้าน​มะกอก​หมู่​ และ​โรงเรียน​วัด​วัง​ขนาย​ทายิการาม โดย​มี​นายวิวรรธน์ วรรณ​ศิริ​ ผู้อ​ำ​น​วย​การ​โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ตา​บง​ ประธาน​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ชาววัง​ กล่าว​รายงาน​วัตถุ​ประสงค์​ใน​การ​จัด​ประชุม​ในครั้งนี้​ ณ ห้องประชุม​โรงเรียน​วัด​วัง​ขนาย​ทายิการาม อำเภอ​ท่าม่วง​ จังหวัด​กาญจนบุรี