วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายวนาฤทธิ์ ผ่องฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปลาหมู และ นายณัฐพล บัวอุไร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้การบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1