วันที่​ 15 มิถุนายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต​1 ​มอบหมาย​ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ ที่ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การจัดกิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​ตามรอย​พระจริวัตร สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ตามที่สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน​การศึกษา​ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน​จัดกิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​หนัง​สือพระราชนิพนธ์​ในสมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ เพื่อเทิดพระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ซึ่ง​เป็นที่ประจักษ์​โดยทั่วกัน พระองค์​ทรงพระปรีชา​สามารถ​ด้าน​การ​ประพันธ์​ ได้ทรงพระราชนิพนธ์​วรรณ​กรรมประเภท​ต่าง​ๆ อาทิ สารคดี​ บันเทิง​คดี บทความ​ และร้อยแก้วร้อยกรอง​ ผลงาน​พระราช​นิพนธ์​มีคุณค่า​ทางวรรณ​ศิลป​์ แสดงถึงความ​เอาพระ​ราชหฤทัยใส่ให้ความสำคัญ​การใช​้ภาษาไทยและ​วรรณ​คดีไทย รวมท้ังสาระ​ความรู้​และข้อคิดในแง่มุม​ต่างๆ อย่างอย่างสนใจยิ่ง ซึ่ง​มี​โรงเรียน​ในสังกัด​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ เข้ารับหนังสื​อพระราชทาน​จำนวน 26 โรงเรียน​ ณ ห้องประชุม​๑ สพป.กาญจนบุรี​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี