วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.) นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563” เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1