วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวิววรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ประธานกรรมการ การประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1