วันที่ 21 เมษายน 2563 นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​๑​ มอบหมาย​
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กจ.1 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรภายในกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1