วันที่​ 20 เมษายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ พร้อมด้วย ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นาย​สุชาติ​ อินทร์​ศักดิ์​ นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​๑​ และผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประชุม​การเร่งรัด​ติดตาม​การใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ 2563 ตามที่หนังสือ​กรมบัญชีกลาง​ ด่วนที่สุด ที่ กค 0512.4/323 ลงวันที่ 4 มีนาคม ​2563 แจ้งพระราชบัญญัติ​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ประกาศใช้​แล้ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรี​ได้มีมติเมื่อ​วันที่​ 14 มกราคม​ 2563 เห็น​ชอบ​มาตรการเร่งรัด​การใช้จ่าย​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 โดย​กำหนอเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยการใช้จ่าย​งบลงทุน และรายจ่าย​ประจำ เป้าหมายร้อยละ 100.00 และ​ให้หน่วยงายกำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ​สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม​1​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1 อ​ำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี