วันที่​ 17 กุมภาพันธ์​ 2563 กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ​ท่าน​พระ​เทพ​ปริยัติ​โสภณ​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ เจ้าอาวาส​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ เมตตากรุณา​ทำพิธี​เปิดป้าย​"ศาลาพระเทพปริยัติ​โสภณ" และ​เบิกเนตร​พระพุทธ​รูป​ประจำโรงเรียน​อนุบาลวัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ โดยมี นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 ร่วมงาน ต่อมา นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​เปิด​การจัด​งานนิทรรศการ​วันวิชาการ​ (OPEN​ HOUSE 2020:SAPAE :WCP Educattion ln​novation)​ซึ่ง​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ได้จั​ดนิทรรศการ​เป็น​ประจำทุก​ปีเพื่อให้คณะ​ครู​ นักเรียน​ และ​สถาบันทางการศึกษา​ที่ใกล้เคียง​นำผลงาน​ทางวิชาการ​มาจัด​แสดงแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ พร้อมทั้งเป็น​การ​ประชา​สัมพันธ์​โรงเรียน​ ให้​ชุมชน​ ผู้​ปกครอง​รับทราบ​ผล​การ​จัดกิจกรรม​การเรียน​การ​สอน​ตาม​หลัก​สูตร ตลาด​จน​เป็น​การประชา​สัมพันธ์​โรงเรียนให้นักเรียน​และผู้สนใจทั่วไปรับทราบความ​พร้อม​ด้านบุคลากร​ที่พึ่ง​ได้รับ​ ในการศึกษา​ต่อและ​เป็น​การสร้าง​คุณลักษณะ​อันพึง​ประสงค์​และค่านิยมของเยาวชน​ไทย​ให้​กับนักเรียน​ โดยมีการจัดกิจกรรม​ต่างๆ เป็น​ฐาน​การเรียน​รู้​ซึ่งเป็นการ​แสดงผลงานทางความคิดเชิง​สร้างสรรค์​ สิ่งประดิษฐ์​ ของ​นักเรียน​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ และการแสดง​ผลงาน​ด้าน​วิชาการ​ทั้งของโรงเรีย​นและเครือข่ายวิชา​การ​เพื่อ​ให้นักเรียน​เข้าร่วม​กิจกรรม​ซึ่งมี 16 ฐาน​การเรียน​รู้​ 12 กลุ่ม​กิจกรรม
1.กิจกรรม​ชั้นปฐมวัย​Project​ Approach
2.กิจกรรม​ชั้นประถม​ศึก​ษ​า​ปี​ที่​ 1​-3
3.กิจกรรม​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 4-6
4.กิจกรรม​ช​ั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1-3
5.กิจกรรม​การ​จัดการ​การ​ศึก​ษาพิเศษ
6.กิจกรรม​เศรษฐกิจ​พอเพียง
7.กิจกรรม​อาเซียน​ศึก​ษา
8.กิจกรรม​แนะแนว​การศึกษา​ต่อ
9.กิจกรรม​Mini English Program
10.กิจกรรม​ศูนย์​เด็กเล็ก​ก่อน​เกณฑ์​วัดใต้
11.กิจกรรม​โรงเรียน​พระปิยัติธรรม
12.กิจกรรม​มหาวิทยาลัย​มหาจุฬา​ลง​กร​ณ​์ราชวิทยาลัย
โดย​มี​นาย​ณ​รงค์​ มุกดา​แสงสว่าง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ กล่าวรายงาน​ ณ โรงเรียน​อนุบาล​วัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ อำเภ​อ​เมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี