วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านพัสดุในสถานศึกษา มีนางสาวถนอมศรี อำพร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.กจ.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคุณครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1