วันที่ 20 ธันวาคม​ 2562 นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ กรรมการ​และ​เลขานุการ​ พร้อมด้วย นาย​ไพฑูรย์​ อรุณ​ศรี​ประดิษฐ์​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม​ เขต​1 ประธาน​กรรมการ​ และ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​อยุธยา​ เขต2 กรรมการ​ประเมินสัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ นายรัตน์​มณี รัตนปกรณ์
ผู้​อำนวย​การ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต3 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล​เพื่อ​บรรจุ​และ​แต่งตั้ง​ให้ดำรงต​ำ​แหน่ง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ สำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ในข้อ10 กำหนดให้ ผู้ได้รับ​การ​บรรจุ​และ​แต่งตั้ง​ตามหลัก​เกณฑ์​และวิธีการ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ในหน้าที่เพื่อพัฒนา​การศึ​กษ​า​เป็น​ระยะเวลา​ 1 ปี ตามองค์ประกอบตัวชี้​วัด​ อนึ่ง ให้คณะกรรมการ​มีหน้า​ที่​ประเมินผู้เข้ารับการประเมิน 2 ครั้ง​ ทุก 6 เดือน​ ในการประเมิน​สัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ในหน้าที่ตำแหน่ง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต3 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช​ จังหวัด​สุพรรณบุรี