วันที่ 13 พฤศจิกายน​ 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ​ำ​นวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณและโครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพรางก่อน)​ครั้งที่1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี