วันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ประชุมติดตามการดำเนินงานในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล​ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน​ 2562 ในการนี้ นายกรัฐมนตรี​ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี​ทุกกระทรวง ลงพื้นทีาบริเวณจังหวัด อำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนแระมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ในส่วนกลาง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงศึกษาธิการ และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่างๆ ใหักับผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งมีจังหวัดสุพรรญบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบแนวทางการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่แจ้งให้ทราบ โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1 พร้อมด้วย​ข้าราชการ​ครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนพร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี