วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)​สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี นั้น การนี้ เพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผู้เข้ารับการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อให้คะแนนตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ ปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขต่อไป ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี