บูรณาการโครงการและเผยแพร่กิจกรรมคีตะมวยไทย (รายละเอียด)