ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2562)   (รายละเอียด)