สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)