สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถาณการณ์ COVID - 19