แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ