ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

  

  

       
       วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมหารือในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

  

  

       
       วันที่ 7 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริบทภายในโรงเรียน โดยมีนายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

    

    

        วันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางและทราบถึงข้อปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

  

  

       
       วันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

  

  

        วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)