ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน PLC ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(LESSON STUDY)​และกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอดโด เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลอนโดมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า โรงเรียนบ้านแหลมทอง โรงเรียนวัดยางเกาะ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนบ้านกลอนโด มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา"เขื่อนลำตะคอง อำเภอปากช่อง​ และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในโครงการ"นวัตกรรมห้องเรียนสีเขียง" สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน"อนุบาลร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดโลกร้อน สู่โรงเรียนสีเขียวและชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม

 

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" สำหรับครูบรรณารักษ์หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้ำที่บรรณารักษ์ จำนวน 60 คน พร้อมทั้งมอบ หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือดังกล่าว  โดยการดำเนินการของ ศน.อรพิมพ์พรรณ คัมภีร์  ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยจำแนกเป็น 3 เป้าหมาย ประเมินภายนอกรอบสี่ รุ่นที่1 และรุ่น2 จำนวน 16 โรงเรียนๆละ 3 คน โรงเรียนที่อยู่ในโครงการบุรณาการเครือข่ายความร่วมมือระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพห้องเรียน จำนวน7 เครือข่าย 53 โรงเรียนๆละ 2 คน และโรงเรียนต่างสังกัด คือ สพม.เขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสัง และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่โรงเรียนต่อไปในการรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

   

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นา​ยวิทยา​เกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ต้อนรับ นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.)​ศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในองค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 45 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)