ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

  

 

        วันที่ 10 มิถุนายน 2563ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

  

  

   วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องปฏิบัติงานทุกห้อง ห้องประชุม รอบบริเวณสำนักงาน ลานจอดรถด้านหลัง รวมถึงห้องปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในการประสานงานครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานในครั้งนี้

  

  

  

    วันที่ 21 เมษายน 2563 นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​๑​ มอบหมาย​
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กจ.1 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรภายในกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

 

  

  

   วันที่ 22 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1สพป.กจ.1

  

  

  

    วันที่​ 20 เมษายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ พร้อมด้วย ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นาย​สุชาติ​ อินทร์​ศักดิ์​ นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​๑​ และผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประชุม​การเร่งรัด​ติดตาม​การใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ 2563 ตามที่หนังสือ​กรมบัญชีกลาง​ ด่วนที่สุด ที่ กค 0512.4/323 ลงวันที่ 4 มีนาคม ​2563 แจ้งพระราชบัญญัติ​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ประกาศใช้​แล้ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรี​ได้มีมติเมื่อ​วันที่​ 14 มกราคม​ 2563 เห็น​ชอบ​มาตรการเร่งรัด​การใช้จ่าย​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 โดย​กำหนอเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยการใช้จ่าย​งบลงทุน และรายจ่าย​ประจำ เป้าหมายร้อยละ 100.00 และ​ให้หน่วยงายกำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ​สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม​1​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1 อ​ำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)