ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา ประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในเขตบริการทั้งสิ้น 6 โรงเรียน โรงเรียนดิศกุล โรงเรียนหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น โรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ และโรงเรียนโกรกตารอด ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านกีฬา-กรีฑา สร้างเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมิได้มุ่งที่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสมเกียรติ์ วอนเพียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กาญจนบุรี เขต2 คณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามโรงเรียนดิศกุล ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พบปะ"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขยายผล Boot Camp" ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Boot Camp)​ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative Approach พัฒนาทักษะทางภาษาให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 51 คนและวิทยากร 11 คนรวมทั้งหมด 51 คน ณ ห้องประชุม๑ สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต1 ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ"พัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว :สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน" เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านอนุรีกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน กระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการปลูกฝัง ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบ สร้างและพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว สู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน และแสดงออก"จิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว" ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน นำโดย นางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 หน้าศาลา 60 พรรษา และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลา 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)