1. จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น  143  โรงเรียน   แยกเป็น                                                                                                      
1.1   สถานศึกษาของรัฐ         142  โรงเรียน                                                                                                   
- อำเภอเมืองกาญจนบุรี                                                              54           โรงเรียน
- อำเภอท่าม่วง                                                                           43           โรงเรียน
- อำเภอด่านมะขามเตี้ย                                                               26           โรงเรียน
- อำเภอศรีสวัสดิ์                                                                        19           โรงเรียน
1.2   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว      1  โรงเรียน                       
- อำเภอเมืองกาญจนบุรี                                                             1             โรงเรียน
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   24,802  คน        แยกเป็น                                                                                         
2.1 ร.ร.รัฐบาล  24,800  คน                                                                                           
(1) ก่อนประถมศึกษา                                                                5,610    คน
(2) ประถมศึกษา                                                                      16,401   คน
(3)  มัธยมศึกษาตอนต้น                                                           2,789    คน
2.2 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  2  คน                                                                                      
-  ประถมศึกษา                                                                            2        คน
3. จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนรัฐบาลที่ปฎิบัติงานจริง  1,822  คน                                      
- ข้าราชการครู                                        1,468  คน             
- พนักงานราชการ                                      45  คน               
- อัตราจ้าง                                                  95  คน               
- ลูกจ้างประจำ                                            74  คน
- ลูกจ้างชั่วคราว                                       140  คน
4. จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน                                                                                         
4.1  อ.1 - ป.6                                      จำนวน    104         แห่ง                         
4.2  อ.1 - ม.3                                      จำนวน    38           แห่ง        
5. จำนวนสถานศึกษาของรัฐจำแนกตามขนาดสถานศึกษา                                                                                
5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลงมา)                                              จำนวน    65      แห่ง
5.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 600 คน)                                          จำนวน    74      แห่ง
5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 - 1,500 คน)                                        จำนวน    2        แห่ง
5.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป)                                 จำนวน    1        แห่ง
6. จำนวนบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1  รวม  71  คน                                                                                   
- ผู้อำนวยการ       1     คน                                - รองผู้อำนวยการ                   2              คน          
- ศึกษานิเทศก์     13     คน                               - บุคลากรทางการศึกษา         40              คน          
- ลูกจ้างประจำ      9     คน                                - ลูกจ้างชั่วคราว                     6              คน