ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2551 วิเคราะห์ผล O-NET  ป. 6 ( ปี 2551-2553 )
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2552 วิเคราะห์ผล O-NET  ม. 3 ( ปี 2551-2553 )
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2553  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2554  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2555  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2556  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2557  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2558  
ผลการสอบ O-NET  สอบ  NT  สอบ  LAS  ปี 2559  
   
   

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
e-mail  :  chalee.sum@gmail.com  :  087-8079241