เว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

       
ประกาศรับสมัครสอบ
- รับสมัคร 17-24 มีนาคม 2557
  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557
- สอบภาค ก  วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค  ภายในวันพฤหัสบดี ที่  24  
   เมษายน  2557
- สอบภาค ค วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557
- ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือรับรอง ฯ อนุญาตให้สอบบรรจุจากผู้บังคับบัญชา   
 ถามมา ตอบไป สงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ (ขอสุภาพชน ด้วย)

ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
2.
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร
3.
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์์
5.
กลุ่มวิชาเเอกปฐมวัย
6.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์์+ภาษาอังกฤษ
ายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
แผนผังห้องสอบ
แผนที่สนามสอบ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 นั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิ์สอบ
ภาค ค  รายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงาน ฯ  
 

รายละเอียดวิชาเอกที่เปิดรับ
1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (1)
2.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์  (1)
3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (1)
4.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (1)
5.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย (1)
สถิติจำนวนผู้สมัครในแต่ละวันของแต่ละรายวิชาเอก
วันที่ 17-24 มีนาคม 2557 มีผู้มาสมัครรวม  198 คน ดังนี้
ภาษาอังกฤษ  37 คน วิทยาศาสตร์  57 คน ปฐมวัย 74 คน
คณิคศาสตร์  18  คน ภาษาไทย   12   คน

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ฯ สพป.กจ.เขต 1
แยกรายละเอียดในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (1)
2.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์  (1)
3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (1)
4.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์์ (1)
5.กลุ่มวิชาเเอกปฐมวัย (1)

 รวมอัตราที่จะบรรจุครั้งที่ 1 รวม 5 อัตรา
รายละเอียดการสอบภาค ค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จะทำการสอบภาค ค ในวันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ภาค ค
- ผังห้องสอบข้อเขียน ภาค ค
- รายละเอียดผังห้องสอบข้อเขียน ภาค ค 
 

หลักสูตรที่จะสอบ
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
แยกออกเป็น

1.ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2.ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
แยกออกเป็น

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา(คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
( คะแนน  50  คะแนน )
รายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
1.วันรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ 3    
     12  มิถุนายน พ.ศ.  2557

2.เอกสารหลักฐานวันรายงานตัว
   
 

รายละเอียดการเรียกบรรจุที่ผ่านไป
1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  1
2.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์  1
3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  1
4.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์  1
5.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย  1

รอบ 2 รายงานตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2557  
รอบ 3 รายงานตัววันที่ 12  มิถุนายน 2557
ถ้ามีเรียกบรรจุครั้งต่อไปก็จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป จะได้รับทราบกันโดยทั่วไป 


 

 
การเดินทางไปกาญจนบุรี
  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว ขณะนี้มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1  ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในต่างจังหวัดไปกาญจนบุรี มีดังนี้
   1.กาญจนบุรี - เชียงใหม่ ( ผ่านสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน )่
   2.กาญจนบุรี - หนองคาย ( ผ่านสุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่่น อุดรธานี )
   3.กาญจนบุรี - ระยอง ( ผ่านนครปฐม กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา )
   4.รถตู้โดยสารประจำทาง กาญจนบุรี - หัวหิน ( ผ่านราชบุรี เพชรบุรี ชะอำ )
ดังนั้น ผู้มีความประสงค์จะไปกาญจนบุรีที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าว ให้สอบถามได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดนั้น ๆ ได้
 
การเรียกบรรจุครั้งที่  2  รวม  24  อัตรา รายงานตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ( รายละเอียด )  
การเรียกบรรจุครั้งที่ 3 รวม 13 อัตรา รายงานตัววันที่ 12 มิถุนายน 2557 ( รายชื่อผู้ถูกเรียกบรรจุ ) ( รายชื่อโรงเรียนให้เลือกบรรจุ )  
การเรียกบรรจุครั้งที่  4  ประมาณ ???????????  2557  รอก่อน      

ดูแลโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขค 1
ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com