ผลการสอบวัดผล ประจำปี 2552
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผลการประเมิน NT - 2552

ผลการประเมิน O-NET - 2552

ผลการประเมิน LAS - 2552

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานระดับโรงเรียน
- สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- สังกัดเอกชน
- สรุปรายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- สรุปรายงานภาพรวม สพฐ.
ผลการสอบปรนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
การปกครองส่วนท้องถิ่น
-
การศึกษาเอกชน
-
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
รายงานระดับ สพฐ.
-
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การเขียน
-
การคิดคำนวณ
-
การได้ยิน(โสตศึกษา)
-
การพูด
-
การอ่าน
-
ซ้ำซ้อน
-
ด้านร่างกาย
-
พฤติกรรม
-
สติปัญญา
-
สายตาเลือนราง
-
ออทิสติก

 

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ค่าสถิติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- แยกตามรายสาระการเรียนรู้
- แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
    - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับศูนย์สอบ
    - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
       ในระดับศูนย์สอบ
    - ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามมาตรฐาน
       การเรียนรู้
- แยกตามรายบุคคล
- แยกตามรายโรงเรียน
 


 

 

ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการสอบปรนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานรายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวม เฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การเขียน
-
การได้ยิน
-
ร่างกาย
-
สติปัญญา
ผลการสอบอัตนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวมเฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การเขียน
-
การได้ยิน
-
ร่างกาย
-
สติปัญญา
-
การพูด
-
การอ่าน
-
ซ้ำซ้อน
-
สายตาเลือนราง
-
ออทิสติก
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการสอบอัตนัย

- รายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
-
รายงานโรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี
ผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
ระดับ สพฐ.
-
รวมเอกชน


 


 
ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ผลการสอบระดับศูนย์สอบแยกรายสาระ ฯ
- ผลการสอบ ม.3 แยกสาระการเรียนรู้
- ผลการสอบ ม.3 แยกรายมาตรฐานการเรียนรู้
- ผลการสอบ ม. 3 แยกรายบุคคล 

ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการสอบปรนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานรายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวม เฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การได้ยิน
-
การพูด
-
การอ่าน
-
การคิดคำนวณ
-
เด็ดซ้ำซ้อน
-
ตาบอด
-
สายตาเลือนราง
-
ร่างกาย
-
สติปัญญา
-
ออทิสติก
ผลการสอบอัตนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวมเฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การเขียน
-
การได้ยิน
-
การอ่าน
-
ซ้ำซ้อน
-
พฤติกรรม
-
สายตาเลือนราง
- สติปัญญา

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานระดับโรงเรียน
- รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบเด็กพิเศษ
- การได้ยิน
-
การอ่าน
-
สติปัญญา
-
สายตาเลือนราง


 
ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- แยกตามรายสาระการเรียนรู้
- แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
    - ค่าสถิติระดับศูนย์สอบตามมาตรฐาน ฯ
    - ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามสาระ ฯ
- แยกตามรายบุคคลแต่ละโรงเรียน


 

ผลการสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการสอบปรนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานรายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
-
การได้ยิน รร.โสตศึกษา ฯ
-
สติปัญญา รร.โสตศึกษา ฯ
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวม เฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบอัตนัย
- รายงานรวมโรงเรียน
-
รายงานระดับโรงเรียน
-
รายงานระดับบุคคล
ผลการสอบระดับรวมเขตพื้นที่การศึกษา
-
รวมทุกสังกัด
-
รวมเฉพาะสังกัด สพฐ.
-
รวมเอกชน
ผลการสอบเด็กพิเศษ
-
การได้ยิน
-
การอ่าน
-
ตาบอด
-
สติปัญญา


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241