ผลการสอบวัดผล NT ระดับชั้น ป.3 ประจำปี 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผลการสอบ NT ป.3 ตชด.

ผลการสอบ NT ป.3 เทศบาล

ผลการสอบ NT ป.3 เอกชน

ผลการสอบ NT
  - อัตนัย
     - มิตรมวลชน ระดับบุคคล
     - ระดับเขตพื้นที่ ( ตชด.)
  - ปรนัย
     - ระดับบุคคล รายมาตรฐาน
     - ระดับบุคคล รายสาระ
     - ระดับโรงเรียน
     - รายงานรวมโรงเรียน
     - รายงานรายบุคคล รายมาตรฐาน
ผลการสอบ NT
   - อัตนัย
      - เทศบาล
      - รายงานรวมโรงเรียน
      - รายงานระดับบุคคล
      - รายงานระดับโรงเรียน
      - เด็กพิเศษ
          - การเขียน
          - คิดคำนวณ
          - การอ่าน
          - พฤติกรรม
          - สายตาเลือนราง
          - ออทิสติก
  - ปรนัย
      - ระดับท้องถิ่น
      - ระดับบุคคลรายมาตรฐาน
      - ระดับบุคคลรายสาระ
      - ระดับโรงเรียน
      - รายงานรวมโรงเรียน
      - เด็กพิเศษ
          - การพูด (เทศบาล 4)
          - การอ่าน (เทศบาล 2)
          - ด้านร่างกาย (เทศบาล 4)
 
ผลการสอบ NT
  - อัตนัย
     - รวม สพฐ.
     - รวม เอกชน
     - ระดับบุคคลตามมาตรฐาน
     - ระดับบุคคลตามสาระ
     - ระดับโรงเรียน
     - รายงานรวมโรงเรียน
  - ปรนัย
     - รายงานรวมโรงเรียน
     - รายงานระดับบุคคล
     - รายงานระดับโรงเรียน
     - รวมเอกชน
     

ผลการสอบ NT ป.3 โสตศึกษา

ผลการสอบ NT ป.3 สพฐ.

 

ผลการสอบ NT
     - ระดับบุคคล(อัตนัย)
     - ระดับโรงเรียน(ปรนัย)
     - ระดับโรงเรียน(อัตนัย)
     - รายบุคคล(ปรนัย)

ผลการสอบ NT
     - ปรนัย
          - รวมทุกขนาด
          - ระดับเขตพื้นที่
          - ระดับบุคคลรายมาตรฐาน
          - ระดับบุคคลรายสาระ
          - ระดับโรงเรียน
          - รายงานรวมโรงเรียน
          - เด็กพิเศษ
               - การคิดคำนวณ
               - การอ่าน
               - ซ้ำซ้อน
               - ตาบอด
               - สายตาเลือนราง
               - พฤติกรรม
               - สติปัญญา
               - โสตศึกษา(การได้ยิน)
               - ออทิสติก
     - อัตนัย
          - รายงานรวมโรงเรียน
          - รายงานระดับเขตพื้นที่(สพฐ)
          - รายงานระดับบุคคล
          - รายงานระดับโรงเรียน
          - เด็กพิเศษ
                - การอ่าน
                - คิดคำนวณ
                - ซ้ำซ้อน
                - พฤติกรรม
                - ด้านร่างกาย
                - ด้านสติปัญญา
                - โสตศึกษา(กาญจนบุรี)
 

 


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241