รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ประจำปี 2556
 แสดงแยกตามรายมาตรฐานการเรียนรู้ รายโรงเรียน แยกแต่ละอำเภอและสังกัด
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อำเภอท่าม่วง

อำเภอด่านมะขามเตี้ย

อำเภอศรีสวัสดิ์

สังกัดเอกชน

ตชด.บ้านประตูด่าน เขาดินวิทยาคาร ช่างกลอนุสรณ์ 3 ชุมชนบ้านท่ากระดาน ชัยจิตต์วิทยา
ท่าพะเนียดกุญชร จำรูญเนติศาสตร์ บ้านกลอนโด วัดถ้ำองจุ อำนวยวิทย์
บ้านเกาะแก้ว ฯ ดิศกุล บ้านดอนสว่าง บ้านเจ้าเณร ดรุณากาญจนบุรี
บ้านแก่งหลวง ตลาดสำรอง บ้านท่าพุ บ้านดงเสลา ถาวรวิทยา
บ้านเขาตก ฯ บ้านโกรกตารอด บ้านท่ามะเฟือง บ้านต้นมะพร้าว อนุบาลเมฆบัญฑิต
บ้านเขาปูน บ้านดอนคราม บ้านท่ามะไฟ บ้านท่าสนุ่น ยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว
บ้านจันอุย บ้านถ้ำ บ้านท่าแย้ บ้านทุ่งนา วีรศิลป์
บ้านช่องกระทิง บ้านมะกอกหมู่ ฯ่ บ้านท่าเสด็จ บ้านนาสวน หมู่บ้านเด็ก
บ้านช่องสะเดา ฯ บ้านรางจิก บ้านทุ่งมะขามเฒ่า บ้านน้ำพุ  
บ้านดงยาง บ้านรางสะเดา บ้านทุ่งยาว บ้านน้ำมุด  
บ้านตะเคียนงาม บ้านรางสาลี่ บ้านไทรทอง บ้านบนเขาแก่งเรียง  
บ้านทับศิลา บ้านสระเศรษฐี บ้านเนินไพร บ้านปากนาสวน  
บ้านท่าทุ่ม บ้านหนองตาบ่ง บ้านโป่งโก บ้านโป่งหวาย  
บ้านท่าโป่ง บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านหนองกวาง บ้านพุน้ำเปรี้ยว  
บ้านท่ามะนาว บ้านหนองเป็ด บ้านหนองปล้อง บ้านสามหลัง  
บ้านท่าหวี บ้านหนองมงคล บ้านหนองปากดง บ้านหม่องกระแทะ  
หนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองผู้เฒ่า บ้านองสิต  
บ้านทุ่งนาคราช บ้านหนองสะแก บ้านหนองไผ่ บ้านองหลุ  
บ้านทุ่งนานางหรอก บ้านหนองอีเห็น บ้านหนองโสน อนุบาลศรีสวัสดิ์  
บ้านทุ่งศาลา บ้านห้วยตลุง บ้านหนองหญ้าปล้อง    
บ้านนากาญจน์ บ้านห้วยนาคราช บ้านหนองหิน    
บ้านพุเลียบ บ้านห้วยน้ำโจน บ้านหินแด้น    
บ้านวังด้ง บ้านห้วยไร่ บ้านแหลมทอง    
บ้านวังตะเคียน บ้านใหม่ ฯ วัดจรเข้เผือก    
บ้านวังปลาหมู วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดถ้ำอ่างหิน    
บ้านวังเย็น วัดขุนไทยธาราราม วัดยางเกาะ    
บ้านวังลาน วัดชุกพี้ วัดหนองบัว    
บ้านวังสารภี วัดท่าตะคร้อ อนุบาลด่านมะขามเตี้ย    
บ้านหนองกลางพง วัดท่าล้อ      
บ้านหนองแกสามัคคีวิทยา วัดโพธิ์ศรีสุขาราม      
บ้านหนองบัว วัดม่วงชุม      
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดลำสำรอง      
บ้านหนองสองตอน วัดวังขนายทายิการาม      
บ้านหนองสามพราน วัดวังศาลา      
บ้านหนองหอย วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง      
บ้านห้วยน้ำขาว วัดศรีสุวรรณาราม      
บ้านพุประดู่ วัดสระกลอยสามัคคีธรรม      
บ้านหัวนา วัดหนองตะโก      
บ้านหัวหิน วัดหนองตะครอง      
พัฒน์พงศ์ วัดหนองพังตรุ      
ลุ่มโป่งเสี้ยว วัดหนองเสือ      
วัดกาญจนบุรีเก่า ฯ วัดอินทาราม ฯ      
วัดเขาน้อย อนุบาลท่าม่วง      
วัดถ้ำมังกรทอง        
วัดท่าน้ำตื้น        
วัดท่าโป๊ะ        
วัดท่ามะขาม        
วัดไทยวิวัฒนาราม        
วัดบ้านเก่า        
วัดบ้านยาง        
วัดพุน้อย        
วัดทุ่งลาดหญ้า ฯ        
วัดศรีอุปลาราม        
อนุบาลกาญจนบุรี        
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ        
อาทรสังขะวัฒนะ 3        
         
         


ดูแลโดย   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ศน.ชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222  -  
087-8079241