ผลการสอบวัดผล ประจำปี 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผลการประเมิน NT - 2559

ผลการประเมิน O-NET - 2559

ผลการประเมินข้อสอบกลาง - 2559

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- แบบสรุปผลสอบ
-
แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานเขตพื้นที่
-
แบบผลสอบรายโรงเรียน แยกด้าน
-
แบบผลสอบรายโรงเรียน ตามตัวชี้วัด
-
แบบรายงานนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูก
-
แบบเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยนักเรียน
-
แบบรายงานผลการทดสอบ ย้อนหลัง 3 ป
-
แบบค่าสถิติพื้นฐาน รายโรงเรียน
-
แบบรายงานนักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบระดับโรงเรียน
  - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  - ร้อยละของนักเ้รียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
  - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน
  - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน
  - ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - สรุปผลการสอบ ปี 2559
    - ค่าสถิติแยกตามรายมาตรฐานการเรียนรู้
    - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
    -
ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
    -
ค่าสถิติแยกรายสาระการเรียนรู้
    -
ค่าสถิติพื้นฐานภาษาไทย
    -
ค่าสถิติพื้นฐานคณิตศาสตร์
    -
ค่าสถิติพื้นฐานวิทยาศาสตร์
    -
ค่าสถิติพื้นฐานภาษาอังกฤษ
    -
ค่าสถิติพื้นฐานสังคมศึกษา

ผลการสอบรายโรงเรียน  แยกเป็น
    - ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบรายโรงเรียน
    - ผลสอบสาระภาษาไทย (อัตนัย)
    - เปรียบเทียบผลสอบ ปี 2558-2559
    - ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบเรียงลำดับโรงเรียน
    - ผลสอบเรียงลำดับที่ แยกรายวิชา

ผลการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน

ผลการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน

ผลการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน
 

รายงานระดับโรงเรียน
- แบบสรุปรายโรงเรียน
- เรียงค่าเฉลี่ยนักเรียน
- แบบผลสอบโรงเรียนย้อนหลัง 3 ป
- นักเรียนตอบถูกรายโรงเรียน 

 

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการสอบระดับโรงเรียน
- ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู็
- ร้อยละของนักเ้รียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
- ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน
- ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน
- ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน


ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - ค่าสถิติแยกตามรายมาตรฐานการเรียนรู้
    -
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
    -
ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน
    -
ค่าสถิติแยกรายสาระการเรียนรู้
    -
ค่าสถิติพื้นฐานภาษาไทย
    -
ค่าสถิติพื้นฐานคณิตศาสตร์
    -
ค่าสถิติพื้นฐานวิทยาศาสตร์
    -
ค่าสถิติพื้นฐานภาษาอังกฤษ
    -
ค่าสถิติพื้นฐานสังคมศึกษา

ผลการสอบรายโรงเรียน
 แยกเป็น
   - ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบรายโรงเรียน
    - ค่าสถิติพื้นฐาน เรียงลำดับ 5 สาระ
    - ค่าสถิติพื้นฐาน เรียงรายโรงเรียน
    - ค่าสถิติพื้นฐาน เรียงรายสาระ
   
 - เปรียบเทียบผลสอบ ปี 2558-2559

ผลการสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-1
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน

ผลการสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน

ผลการสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-1
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน

ผลการสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
- รายงานผลรวมระดับเขตพื้นที่
- รายงานผลรวมระดับโรงเรียน
- รายงานผลระดับโรงเรียน
 
เปรียบเทียบผลสอบ ปี 2555-2559
- เปรียบเทียบเฉลี่ย 5 วิชาหลัก
-
เปรียบเทียบผล ป.6 2555-2559
-
เปรียบเทียบผล ม.3 2555-2559


 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.1
 - รายงานผลรวมทุกโรงเรียน
 - รายงานผลรวม ระดับโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.2
 - รายงานผลรวมทุกโรงเรียน
 - รายงานผลรวม ระดับโรงเรียน 


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241