ผลการสอบวัดผล ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผลการประเมิน NT - 2556

ผลการประเมิน O-NET - 2556

ผลการประเมิน LAS - 2556

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานระดับแระเทศ
- รายงานรวมทุกสังกัด
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
- โรงเรียนสังกัด เอกขน
- โรงเรียนสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานระดับจังหวัด
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-
โรงเรียนสังกัด เอกชน
-
โรงเรียนสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-
โรงเรียนสังกัด เอกชน
-
โรงเรียนสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานระดับโรงเรียน
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
- โรงเรียนสังกัด เอกชน
รายงานระดับบุคคล
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-
โรงเรียนสังกัด เอกชน
 

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ค่าสถิติการสอบระดับประเทศ
- ค่าสถิติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เรียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขต แยกตาม
   รายกลุ่มสาระต่าง ๆ

     ผลสอบเฉพาะของโรงเรียนโสตศึกษา
  - ค่าสถิติแยกตามรายมาตรฐาน
  - ค่าสถิติแยกตามรายวิชา
  - ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้
    ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - ภาษาไทย
    -
คณิตศาสตร์
    - ภาษาอังกฤษ
    - วิทยาศาสตร์
    - สังคมศึกษา
    - ศิลปะ
    - สุขศึกษา
    - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - ร้อยละของผู้เข้าสอบตามช่วงคะแนน
    -
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายมาตรฐาน
    -
ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายสาระ
    ผลการสอบรายโรงเรียน  แยกเป็น
    - รายมาตรฐานการเรียนรู้
    - รายวิชาที่เรียน
    - รายสาระการเรียนรู้

 

ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการสอบ
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานรายงานระดับโรงเรียน
- รายงานระดับบุคคล
- รายงานระดับเขตพื้นที่


 

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานเด็กพิเศษ

- รายงานระดับโรงเรียน เฉพาะเด็กพิเศษ
-
การเขียน
-
การคิดคำนวณ
-
การได้ยิน
-
การพูด
-
การอ่าน
-
ซ้ำซ้อน
-
พฤติกรรม
-
รวมเด็กพิเศษ
-
ร่างกาย
-
สติปัญญา
-
สายตาเลือนราง
-
ออทิสติก


 

 

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ค่าสถิติการสอบระดับประเทศ
-
ค่าสถิติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เ
รียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขต แยกตาม
   รายกลุ่มสาระต่าง ๆ

 
   ผลสอบเฉพาะของโรงเรียนโสตศึกษา
  - ค่าสถิติแยกตามรายมาตรฐาน
  - ค่าสถิติแยกตามรายวิชา
  - ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้
    ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - ภาษาไทย
    -
คณิตศาสตร์
    -
ภาษาอังกฤษ
    - วิทยาศาสตร์
    -
สังคมศึกษา
    - ศิลปะ
    - สุขศึกษา
    - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - ร้อยละของผู้เข้าสอบตามช่วงคะแนน
    - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายมาตรฐาน
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายสาระ
    ผลการสอบรายโรงเรียน  แยกเป็น
    - รายมาตรฐานการเรียนรู้
    - รายวิชาที่เรียน
    - รายสาระการเรียนรู้

 

ผลการสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการสอบ
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานรายงานระดับโรงเรียน
- รายงานระดับบุคคล
- รวยงานระดับเขตพื้นที่

 

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงาน รร.เปรียบเทียบระดับการศึกษา
- รร.สพฐ.เปรียบเทียบทุกระดับ
- รร.เอกชนเปรียบเทียบระดับการศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
- ระดับโรงเรียน 
เปรียบเทียบผลสอบ ปี 2553-2556
- เปรียบเทียบเฉลี่ย 5 วิชาหลัก
- เปรียบเทียบผล ป.6 2553-2556
- เปรียบเทียบผล ม.3 2553-2556 

 

ผลการสอบ LAS ชั้น ป.5 และ ม.2
เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำ
ปีการศึกษา 2553 - 2555

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
  


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241