ผลการสอบวัดผล ประจำปี 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผลการประเมิน NT - 2554

ผลการประเมิน O-NET - 2554

ผลการประเมิน LAS - 2554

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานระดับประเทศ
- รายงานค่าสถิติระดับประเทศ
- รายงานจำแนกตามจุดตัด
- รายงานระดัยประเทศ
- เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ด้านภาษา
- เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ด้านเหตุผล
- เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ด้านคำนวณ
รายงานระดับจังหวัด
- โรงเรียนรวมทุกสังกัด
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รวมทุกขนาดเขตพื้นที่การศึกษา
- รวมเขตพื้นที่การศึกษาขนาดเล็ก
- รวมเขตพื้นที่การศึกษาขนาดกลาง
- รวมเขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่
- รวมเขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

รายงานระดับโรงเรียน
- ระดับโรงเรียนเทียบกับสังกัดอื่น
- รายงานระดับโรงเรียนปกติ
รายงานระดับบุคคล
- จำแนกตามสาระการเรียนรู้
รายงานระดับสังกัด

- รวมโรงเรียนทุกขนาด
รายงานรวมทุกโรงเรียน

-แสดงค่าสถิติรายวิชารวมทุกโรงเรียน
 

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ค่าสถิติผลการสอบระดับประเทศ
- ค่าสถิติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เรียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขต แยกตาม
   รายกลุ่มสาระต่าง ๆ
- คะแนนเฉลี่ยของ 5 กลุ่มสาระและ 8 กลุ่มสาระ
- คะแนนเฉลี่ย ป.6
 
    ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - ภาษาไทย
    - คณิตศาสตร์
    - ภาษาอังกฤษ
    - วิทยาศาสตร์
    - สังคมศึกษา
    - ศิลปะ
    - สุขศึกษา
    - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - ร้อยละของผู้เข้าสอบตามช่วงคะแนน
    - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายมาตรฐาน
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายสาระ
   

 

ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการสอบ
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานรายงานระดับโรงเรียน
- รายงานระดับบุคคล คณิต สังคม อังกฤษ
- รายงานระดับบุคคลภาษาไทย วิทยาศาสตร์
- รายงานระดับเขตพื้นที่
 

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานเด็กพิเศษ

- การคิดคำนวณ
- การได้ยิน
- การพูด
- การอ่าน
- ซ้ำซ้อน
- พฤติกรรม
- ร่างกาย
- สติปัญญา
- สายตาเลือนราง
- ออทิสติก 
 

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ค่าสถิติการสอบระดับประเทศ
-
เฉลี่ย 5 วิชาหลัก
-
ค่าสถิติการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
เรียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขต แยกตาม
   รายกลุ่มสาระต่าง ๆ

-
คะแนนเฉลี่ยของ 5 กลุ่มสาระและ 8 กลุ่มสาระ
-
คะแนนเฉลี่ย ม.3
 
    ค่าสถิติพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
    - ภาษาไทย
    - คณิตศาสตร์
    - ภาษาอังกฤษ
    - วิทยาศาสตร์
    - สังคมศึกษา
    - ศิลปะ
    - สุขศึกษา
    - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - ร้อยละของช่วงคะแนนผู้ที่ตอบถูก
    - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายมาตรฐาน
    - ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกรายสาระ
   

 

ผลการสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการสอบ
- รายงานรวมโรงเรียน
- รายงานรายงานระดับโรงเรียน
- รายงานระดับบุคคล คณิต สังคม อังกฤษ
- รายงานระดับบุคคลภาษาไทย วิทยาศาสตร์

- รวยงานระดับเขตพื้นที่

 

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- รายงานเปรียบเทียบระดับ
- เรียงลำดับผลการประเมินในแต่ละด้าน


 
เปรียบเทียบผลสอบ ปี 2553-2556
- เปรียบเทียบเฉลี่ย 5 วิชาหลัก
-
เปรียบเทียบผล ป.6 2553-2556
-
เปรียบเทียบผล ม.3 2553-2556 

 

ผลการสอบ LAS ชั้น ป.5 และ ม.2
เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำ
ปีการศึกษา 2552 - 2555

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
  


ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241