รายการเปรียบเทียบผลการสอบ NT
ประจำปีการศึกษา  2552-2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

*********************
 

ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระหลัก

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552-2554 (สังกัด สพฐ.)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ระดัยชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2552-2554

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552-2554 (สังกัด สพฐ.)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ระดัยชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2552-2554

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2552-2554 (สังกัด สพฐ.)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ระดัยชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2552-2554

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ระดัยชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552-2554

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241