สายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา

แบบ กคศ. 3-1
แบบ กคศ. 3-2
แบบ กคศ. 3-3
แบบ กคศ. 3-4
แบบ กคศ. 3-5

แบบ กคศ. 1
แบบ กคศ. 1-1
แบบ กคศ. 2
สายงานบริหารการศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา
สายบริการการศึกษาบนเขต ฯ

คู่มือการประเมินข้าราชการครูสายครูผู้สอน
สรุปรายการเอกสาร

เอกสารทั้วไป

แบบรายงาน ชำนาญการ

แบบรายงาน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1.หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และวิธีการ (รายละเอียด) หลักเกณฑ์ของตำแหน่งต่าง ๆ  แบบฟอร์มต่าง ๆ

1. ครู
    -
ครูชำนาญการพิเศษ
    -
ครูเชี่ยวชาญ
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
    -
รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
    -
รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
3. ผอ.สถานศึกษา
    -
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
    - ผอ.เชี่ยวชาญ
4. รอง ผอ.สพท.
    -
รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
    -
รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
5. ผอ.สพท.
    -
ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
6. รอง ผอ.กศน.จังหวัด
    -
รอง ผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
    - รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
7. ผอ.กศน.จังหวัด
    -
ผอ.กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
8. ศึกษานิเทศก์
    -
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

1. แบบคำขอ ( ทุกตำแหน่ง )
2. แบบรายงานด้านที่ 1 (
ทุกตำแหน่ง )
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ( ด้านที่ 3 )
    แบบรายงาน สายงานการสอน
    -
การศึกษาพิเศษ
    - เด็กปกติและเด็กปฐมวัย
    - สำนักงาน กศน.
    แบบรายงาน สายงานนิเทศการศึกษ
า(รายละเอียด)
    แบบรายงาน สายงานบริหารการศึกษา
    -
สพท
    - กศน
    แบบรายงาน สายงานบริหารสถานศึกษา
    -
กศน
    - ศูนย์การศึกษาพิเศษ
    - สพฐ
    - อาชีวศึกษา
    - โรงเรียนเฉพาะความพิการ
4. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (
ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)
5. แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก (
รายละเอียด )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ( ว.7 )

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( รายละเอียด )
- คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( รายละเอียด )- แบบ PA1 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
- แบบ PA2 แบบรายงานและรับรองด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
- แบบ PA4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตนเอง (แผนการพัฒนาตนเอง) เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
- แบบ PA5 แบบรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลงเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
- แบบ PA6 แบบรายงานการพัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)

 

- แบบ PA3-1 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ(ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการสอน )
- แบบ PA3-2 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ(ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา )
- แบบ PA3-3 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ(ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารการศึกษา )
- แบบ PA3-4 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ(ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานนิเทศการศึกษา )