15 ม.ค. 2557 นายยงยศ ทัศนะพยัคย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 เยี่ยมนิเทศร.ร.บ้านหนองไผ่แบบมีส่วนร่วมกับผอ.ร.ร.และคณะครู เพื่อเตรียมความะร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222