เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังด้ง - ช่องสะเดา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่บุคลากรมืออาชีพและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในศูนย์เครือข่าย ฯ

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222