เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557 เพื่อแจ้งข้อราชการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยนายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222