นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ณ หน่วยเลือกตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
     การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยได้ดำเนินการเปิดหีบเลือกตั้ง เมื่อเวลา 09.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พบทุกอย่างเป็นไปด้วย
     ความเรียบร้อย

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222