นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241