ร่วมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน....
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องออคิด โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการระดมความคิดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการ และผลกระทบในประเด็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2560 การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียนแบบมีเงื่อนไข รับทราบความคิดเห็นนโยบายการรับนักเรียน 3 ขวบ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และดำเนินรายการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241