นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนามโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ โดยใช้ SAR และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 เป็นฐาน มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (อำเภอด่านมะขามเตี้ย) เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแควน้อย โรงแรมริเวอร์แคว โดยมีทีมงานศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241