เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 8 อัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241