เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่มนต์เสน่ห์รีสอร์ต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รับทราบนโยบายแผนการดำเนินงาน และพัฒนาด้านวิชาการร่วมกัน มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ โรงเรียนตลาดสำรอง โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ และโรงเรียนบ้านรางสะเดา บุคลากรทั้งสิ้น รวม 64 คน โดยมี นางสาวจริยา สีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่/ประธานเครือข่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสุจินต์ หอมเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง/ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241