เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมและบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้แก้นักเรียนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241