นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัด สพม.8 ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบาย 1.การดำเนินงานเตรียมความพร้อมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยให้บูรณาการร่วมมือในการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเน้นหลักสูตรที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 2. การเตรียมความพร้อมโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและการมีกลยุทธ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 3.การลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน 4. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยการเน้นให้นักเรียนมีการศึกษาในด้านงานอาชีพ มีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายไพทูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี และ นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241