เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ.....
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ช่วงเช้าเป็นของอำเภอเมือง จำนวน 53 คน โดยมี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับฟัง ทั้งนี้วิทยากรก็จะเกษียณอายุ ในวันที่ 30 กันยายน 2560
เช่นกัน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241